קצין ביקור סדיר - תפקיד ישן, תפיסה חדשה
תכנית לפיתוח מקצועי של קציני ביקור סדיר

הצורך:

בשנים האחרונות התרחב מאד תפקידם של קציני הביקור הסדיר (קב"סים), והם אמונים היום הן על הבטחת הביקור הסדיר של תלמידים בבתי הספר על פי חוק לימוד חובה, והן על תהליכי הנחייה והתערבות שמטרתם מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים. השינוי בהגדרת תפקידו של קצין הביקור הסדיר אינו סמנטי בלבד. התפקיד החדש דורש התערבות הכוללת הן את איתור התלמידים והן את הטיפול בהם. הקב"ס הוא "מנהל המקרה" של הילד שבסיכון, ופעילותו כוללת מגוון של תחומים - איתור, יעוץ והכוונה, טיפול אינטנסיבי ו/או אקסטנסיבי, מעקב ובקרה. פעמים רבות הקב"ס משמש כסוכן שינוי בתוך בית הספר בהיותו נציגו של התלמיד הנושר, שותף בחיפוש פתרונות ובהכנת תוכניות חינוכיות ולימודיות המותאמות לצרכיו אשר תאפשרנה לו לממש את יכולתו האישית. התפקיד מחייב בנייה והפעלה של תוכניות התערבות מגוונות, לבצע מעקב ובקרה שוטפים, לשמור על קשר עם ההורים ועם צוות בית הספר, עם צוותי המחוז והרשות ועוד. כל אלו תוך ניהול נבון של המשאבים העומדים לרשותו והוצאה לפועל של תכנית ההתערבות, יצירה של תהליכי עבודה משותפים ומתואמים עם צוות רב מקצועי ועם בית הספר בו הוא פועל. מגוון המשימות של הקב"ס, השינוי באוריינטציה ומורכבות התפקיד דורשים מהלך מכוון של הכשרה ופיתוח מקצועי של צוות הקב"סים, הקושרת בין ידע עיוני לבין ידע התנסותי - מעשי. בתוך כך יש חשיבות רבה להרחבת הידע בנושאים ובתחומים הקשורים להובלת שינוי, מנהיגות, עבודת צוות וכדומה, להעמקת ההיכרות עם כלים ולחשיפה לרעיונות מקצועיים.

התכנית:

מטרות התוכנית ברמת הפרט: לפתח את הראיה המערכתית ואת תפיסת תפקיד של הקב"ס; להקנות לקב"ס כלים לבנייה, ניהול והובלת תכנית עבודה אישית ומערכתית ולפתח את יכולת התכנון והארגון של הקב"ס. ברמת הקבוצה: ליצור קבוצה מלוכדת של קב"סים ולפתח תרבות של למידת עמיתים בקרב הקב"סים. ברמה עירונית: לחולל בעיר תהליך העצמה מקצועית לקבוצת הקב"סים.

תכנים ונושאים:

א. פיתוח יכולת ההובלה המקצועית של הקב"ס בבית הספר ומחוצה לו. גיבוש תפיסת תפקיד ודיון במקומו ותפקידו של הקב"ס בהובלה ובהנעה של תהליכים בביה"ס וברשות. עיבוד כלים לניהול עבודת צוות ולהכנה וניהול ישיבות צוות, תוך דגש על פיתוח מערך עבודה משותף מול מכלול הגורמים בביה"ס.
ב. תכנית העבודה של הקב"ס. הכנת תכנית עבודה הכוללת מטרות ויעדים אישיים ומחלקתיים, בניית מנגנוני פעולה, מיקוד העבודה על פי התוכנית ותרגומה הפרקטי ליישום. בנייה של כלים למעקב, בקרה, הערכת תפוקות ומדדי הצלחה.
ג. תהליכים פדגוגיים וארגוניים - הלכה למעשה. פיתוח כלים למניעת נשירה וקידום לומדים, בניית מנגנוני עבודה מוסכמים, כגון: ביקורי בית, מדידת תפוקות, נהלי מעקב ובקרה, ועוד. פיתוח ראיה מערכתית ותרבות של אחריותיות, בקרה והערכה של תהליכים ופעולות.
ד. גיבוש הצוות, בניית מנגנונים וקידום שיתופי הפעולה. פיתוח הידע והראיה המשותפת המערכתית, פיתוח תשתיות משותפות לעבודה, גיבוש שפה משותפת, שותפויות ועבודת צוות במסגרת המחלקה. התכנית מופעלת באשדוד החל מקיץ תשס"ח.

במהלך התכנית צוות הקב"סים של אשדוד גיבש תפיסות מקצועיות ופיתח כלים יחודיים המשמשים אותו בעבודה. פירותיה של התכנית והכלים שפותחו ונבנו במסגרתה מיושמים כבר בשדה החל מתשס"ט והם הוטמעו בהצלחה במערך הטיפולי של המחלקה. הצלחת התכנית הביאה לבנייה של ימי עיון מחוזיים לכל הקב"סים הפועלים ברשויות המקומיות של מחוז דרום, בהם הצוות גם אימן את עמיתיו במקצת מן הכלים שפותחו במחלקה.

לראש העמוד

לעמוד הקודם