היתכן בית ספר ללא מחברת?


אחד מן הלקחים החשובים שהופקו בזמן מבצע "עופרת יצוקה" התייחס לחשיבות השימוש בתיקשוב כ"אפשר" (facilitator) של שגרת למידה בזמן חירום. הוכח כי בזמן המלחמה ערוץ התיקשוב הופעל ע"י בתי הספר באשדוד בהצלחה, ונתן לצוותים אפשרות להערך למתן מענים לתלמידים, מורים והורים במגוון רחב של ערוצים מתוקשבים. ערוץ התקשורת המתוקשבת שימש כתשתית ארגונית ופדגוגית על בסיסה הצליחו המנהלים והמורים לקיים "שגרת חירום" בכל התחומים:
קידום למידה באמצעות פעילויות מתוקשבות ולמידה מרחוק שהועברו דרך אתרי בתי הספר, הדוא"ל ועוד.
קיום תקשורת שוטפת למטרות חברתיות, למתן תמיכה, לידוע וכיו"ב באמצעו פורומים וכלי תקשורת ברשת.
הפצת מידע ואיסוף מידע באמצעות אתרי בתי הספר והדואר האלקטרוני שאיפשרו לנהל את התהליכים על בסיס מידע מעודכן.

פעילות מוצלחת זו התאפשרה במידה רבה תודות לידע ולמיומנויות שרכשו המורים והמנהלים ולתשתיות האנושיות, הארגוניות והפדגוגיות שבנו בתיה"ס והרשויות בעת השגרה.
פורום המנהלים היסודיים והעי"ס, הפיקוח והרשות הגיעו למסקנה כי יש להמשיך את המומנטום וליצור מהלך שיוביל לצמיחה והתקדמות - בניית תכנית המשך לשילוב התיקשוב בבתי הספר ובמערכת החינוך בעיר. שיתוף הפעולה בין המנהלים, הפיקוח והרשות הוליד תכנית עירונית בנושא הטמעת התיקשוב בבתי הספר באשדוד. המהלך העירוני שהתפתח בעקבות כך העצים את חווית ההצלחה הראשונית והביא להרחבת מעגליה אל בתי ספר נוספים, כיתות ומורים.

בדיונים שהתקיימו במסגרות השונות בהן נבנתה התכנית נקבע, כי מטרות התכנית הן לבנות מערכת חינוכית משודרגת המטמיעה הלכה למעשה את התיקשוב בחיי ביה"ס, והעושה שימוש בטכנולוגית המידע באורח יומיומי ושגרתי וכחלק מן האמצעים העומדים לרשות המורה, ההורה והלומד. תכנית התיקשוב העירונית נבנתה בגישה מערכתית הוליסטית ולה שני חלקים:
1. תכנית ליבה שיעדיה נגזרים מיעדי המשרד - מטה ומחוז ומן היעדים העירוניים. הליבה כוללת מרכיבים משותפים לכל בתי הספר בשכבת הגיל ועל כן הוגדרה כתכנית מחייבת.
2. תכנית ייחודית - הנותנת ביטוי ליעדים הבית ספריים הקהילתיים וכוללת מרכיבים יחודיים הנתונים לבחירתו של בית הספר.

בנוסף, תכנית התקשוב מתייחסת לשלושת הפונקציות העיקריות בהן ניתן להיעזר בתהליכי ההוראה- למידה: תקשורת למידה והוראה מידע, ומגדירה יעדים אופרטיביים ברמה העירונית, הבית ספרית והפרטנית (מורה, מחנך, יועצת, תלמיד, הורה). את התכנית והטמעתה מלווה חברת מארגים.

כחלק בלתי נפרד מהתכנית שודרגו התשתיות - הן האנושיות והן הטכנולוגיות. הוחל בתהליכים עירוניים של התמקצעות, בתמיכת המשרד, המתקיימים בהיקפים נרחבים וברמה עירונית: בעיר מתקיימות השתלמויות למורי בתיה"ס היסודיים בשפה, מתמטיקה, אנגלית משולבות תיקשוב; השתלמויות למורי כיתות כתו"ם; קורס מורים מובילים המתקיים לראשונה ברמה עירונית, קורס רכזי תיקשוב, ועוד. במקביל נעשה מאמץ עירוני מרוכז לשדרג את הטכנולוגיה: הוגדלה מאד כמות המחשבים בבתי הספר; כ-20 בתי"ס יסודיים (כמחצית מכלל בתיה"ס היסודיים בעיר) משתתפים בתכניות הטמעה כמו: מחשב לכל מורה; תכנית עת הדעה (מחשב אישי לכל תלמיד) ועוד, ו-4 חטיבות ביניים מטמיעות את תכנית כתו"ם בהיקף של שכבה שלמה (8 כיתות בכל בי"ס); בכל בתיה"ס הותקן אינטרנט אלחוטי, ברבים מבתיה"ס הותקנו כיתות חכמות, ועוד. מינהל החינוך מתקדם לקראת בנייה של פורטל חינוכי עירוני שיאפשר גם תקשורת רב ערוצית עם הציבור ובקרב
אנשי המקצוע.

תכנית התיקשוב העירונית אשדוד תש”ע - מבט סכמתי
שותפים: מינהל החינוך, הפיקוח ופורום המנהלים היסודי והעי”סלראש העמוד

לעמוד הקודם